ประกันบำนาญ

  ทรัพย์ยั่งยืน 250

 

เกษียณอย่างมีความสุข มีเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณคงที่จนครบสัญญา

 รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 74 ปี

 รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 75 ปี

 รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืน แล้วแต่ว่าอย่างใดที่มากกว่า

 ซื้อสัญญาเพิ่มเติมพิเศษได้ เพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง ผู้หญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

 ปีที่ อายุ ชำระเบี้ยประกันภัย
(บาท) 
เงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีที่อายุ 60
รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปี % ความคุ้มครองชีวิตต่อทุนประกัน  ความคุ้มครองชีวิต 
1 35 41,260     100% 1,000,000
2 36 41,260     100% 1,000,000
3 37 41,260     100% 1,000,000
4 38 41,260     100% 1,000,000
5 39 41,260     100% 1,000,000
6 40 41,260     100% 1,000,000
7 41 41,260     100% 1,000,000
8 42 41,260     100% 1,000,000
9 43 41,260     100% 1,000,000
10 44 41,260     100% 1,000,000
11 45 41,260     100% 1,000,000
12 46 41,260     100% 1,000,000
13 47 41,260     100% 1,000,000
14 48 41,260     100% 1,000,000
15 49 41,260     100% 1,000,000
16 50 41,260     100% 1,000,000
17 51 41,260     100% 1,000,000
18 52 41,260     100% 1,000,000
19 53 41,260     100% 1,000,000
20 54 41,260     100% 1,000,000
21 55 41,260     100% 1,000,000
22 56 41,260     100% 1,000,000
23 57 41,260     100% 1,000,000
24 58 41,260     100% 1,000,000
25 59 41,260     100% 1,000,000
26 60   10% 100,000 100% 1,000,000
27 61   10% 100,000 100% 1,000,000
28 62   10% 100,000 100% 1,000,000
29 63   10% 100,000 100% 1,000,000
30 64   10% 100,000 100% 1,000,000
31 65   10% 100,000 100% 1,000,000
32 66   10% 100,000 100% 1,000,000
33 67   10% 100,000 100% 1,000,000
34 68   10% 100,000 100% 1,000,000
35 69   10% 100,000 100% 1,000,000
36 70   10% 100,000 100% 1,000,000
37 71   10% 100,000 100% 1,000,000
38 72   10% 100,000 100% 1,000,000
39 73   10% 100,000 100% 1,000,000
40 74   10% 100,000 100% 1,000,000
41 75   100% 1,000,000  100% 1,000,000
รวมทั้งสิ้น    1,031,500 250% 2,500,000    
หมายเหตุ
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 ปี - 50 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับรองการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัท
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)